Indeks Kepuasan Masyarakat


INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT JANUARI - MARET 2023

INDEKS KEPUASAN MASYARKAT JANUARI - MARET 2023

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT APRIL - JUNI 2023

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT APRIL-JUNI 2023

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BULAN NOVEMBER-DESEMBER 2023

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Januari - Maret 2023 DOWNLOAD

2. Indeks Kepuasan Masyarakat April - Juni 2023 DOWNLOAD